top of page

Reglement

ALGEMEEN

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het betaalde lidgeld en/of de inschrijving voor de stages worden in geen geval terugbetaald. De inschrijving is compleet en rechtsgeldig vanaf de dag van betaling.

Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt op binnen de vooropgestelde termijnen. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.

De prijzen worden berekend per gezin, dit wil zeggen de leden van een gezin die op dezelfde adres gedomicilieerd zijn. Half- en/of stiefbroers en/of zussen die op een ander adres gedomicilieerd staan worden niet in rekening genomen en tellen als een ander gezin.

Het gezin dat gezamenlijk meer dan 3 lessen volgt, krijgt het voordeel om in schijven te betalen. Om dit voordeel te behouden verwachten wij wel het respect om een volledig dansjaar de dansactiviteit waarvoor werd ingeschreven aan te houden en aan het volledige lidgeld te voldoen. Wanneer er danslessen tijdens het dansjaar worden geannuleerd, wordt het vooruit betaalde bedrag niet terugbetaald of verrekend met het nog te betalen bedrag, noch wordt er een mindering ingebracht in het nog te betalen bedrag van de volgend(e) schijv(en).

TAAL

De lessen gaan in het Nederlands door. De interne communicatie naar de leden onderling, tussen de leerlingen onderling en

naar de ouders toe (in welke vorm dan ook) zal altijd in het Nederlands gebeuren. 

 

INDELING GROEPEN

De leerlingen worden in groepen ingedeeld door de leerkracht(en). Deze indeling wordt gedaan op basis van de prestaties, hun kennis en de vorderingen. Hierover wordt beslist door de docent, deze beslissing is onaanvechtbaar.

De groepsindeling wordt elk jaar gerevalueerd door de docenten.

 

DE LESSEN

De leerlingen dienen op tijd naar de les te komen (min 5 minuten vooraf), zodat zij op het aangegeven tijdstip de les kunnen aanvatten.

De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen.

De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden en de andere leerlingen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) wordt niet toegestaan.

Het is niet toegelaten te eten tijdens de lessen. Kauwgom is ten strengste verboden. Water en sportdrank is toegestaan wanneer de docenten dit nodig achten.

De leerlingen moeten Giants Dansschool VZW op de hoogte brengen bij afwezigheid, voor aanvang van de les. Dit gebeurt op het emailadres giants_dance@hotmail.com of via sms aan de desbetreffende leerkracht.

Bij blessures die het dansen verhinderen, is het aangewezen om de lessen passief te volgen. Bij een blessure dient er een doktersattest worden voorgelegd wanneer de dansactiviteit hervat mag worden. Te vroeg herstarten is gevaarlijk voor de dansers hun lichamelijke gezondheid.

Wie door herhaaldelijke onrechtmatige afwezigheid achterop raakt of de groep in hun ontwikkeling tegenhoud, kan de toegang tot de lessen of een bepaald optreden worden ontzegd of heringedeeld worden in een andere groep.

Tijdens de lessen en repetities mogen ouders of begeleiders de danszaal niet betreden, tenzij de docent dit toestaat.

Uit veiligheidsoverwegingen behoudt de VZW Giants Dansschool zich het recht voor om het maximum aantal inschrijvingen voor een discipline en/of lesuur vast te leggen. De datum van betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

 

KLEDIJ

De kledij wordt voorgeschreven door het bestuur en dient elke les te worden gedragen. De docent zal hierop toezien. Het uniform wordt doorgegeven via mail en/of staat site.

De kledij wordt enkel aangekocht in de door de vereniging aangegeven locaties. Wie een andere tenue draagt, zal worden aangesproken om het juiste materiaal te gaan halen.

Tijdens de lessen klassiek ballet wordt een strakke dot gedragen. Losse haren worden met spelden en haarlak naar achter vastgezet.

Tijden de lessen jazz en hiphop wordt het haar in een paardenstaart gedragen. Losse haren worden met spelden en haarlak naar achter vastgezet.

De naam van de kinderen moet in de kledij worden gezet, om zo verlies te beperken. Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene plaats. Indien zij na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan spullenhulp.

VZW Giants Dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen. Dit geldt zowel in de dansschool, in de kleedkamer als in het cafetaria.

 

VERZEKERING

Indien uw zoon/dochter vooraf reeds medische problemen heeft, dient een medisch attest worden afgegeven aan de dansschool met de toelating om de danslessen te starten. Dit attest wordt afgegeven voor de start van de eerste dansles.

De leerlingen zijn verzekerd naar gelang de voorwaarden van de verzekeringspolis (zie bijlage). De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. Dit gebeurt via de docenten en een bestuurslid van VZW Giants dansschool (op het nummer 0477 72 77 46) . Gebeurt dit niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen. Bij het hervatten van de lessen na een ongeval dient een doktersattest voorgelegd te worden die de geschiktheid aantoont.

Tijdens het lesuur is het elk lid verboden zonder toelating van de dansjuf of van een bestuurslid de danszaal te verlaten. Tijdens een eventuele pauze mag het lid het gebouw niet verlaten.

De nooduitgangen moeten steeds vrij gehouden worden.

 

INFRASTRUCTUUR & VEILIGHEID

De minderjarige leerlingen moeten worden begeleid tot in de danszaal door hun ouders, zodat bij ziekte of noodgevallen er geen kinderen alleen voor de deur staan. De begeleider dient aanwezig te blijven tot er een docent of bestuurslid aanwezig is.

Leerlingen mogen tijdens de lessen de danszaal enkel verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent(e). Ouders mogen de dansruimte niet betreden zonder toestemming.

Er geldt een algemeen rookverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden. 

De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilniszakken of -bakken. Na de lessen worden de kleedkamers en zaal opgeruimd. Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene plaats. Indien zij na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan spullenhulp.

De drankjes aangekocht in onze bar, dienen daar geconsumeerd te worden. Het is niet de bedoeling de glazen fles mee te nemen naar buiten of in de danszaal.

De begeleiders van de kinderen die graag tijdens de dansles(sen) wachten in ons cafetaria, dienen iets te consumeren tijdens deze periode. Dit is een cafetaria, geen wachtruimte.

 

ORDE & TUCHTMAATREGELEN

Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van VZW Giants Dansschool de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast worden. Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast:

•        Een waarschuwing: een mondeling waarschuwing van de docent.

•        Een schriftelijke melding aan de ouders van het lid: dit kan zowel via brief als via mail, door de docent.

•        Een aanmelding bij het bestuur: door de docent aan de bestuursleden

Wanneer het gedrag van het lid (of de familie, ouders of sympathisanten) aanhoudt, ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er een aantal sancties die genomen kunnen worden. Deze sancties zijn:

•        Een schorsing: d.w.z. dat het desbetreffende lid voor een bepaalde periode de lessen/activiteiten van de VZW Giants Dansschool niet mag volgen.

•        Een uitsluiting: d.w.z. dat het desbetreffende lid definitef uit de VZW Giants Dansschool wordt verwijderd.

De docent en/of bestuurslid brengt het bestuur via aanmelding op de hoogte van het wangedrag van het lid (of ouders, familie en sympathisanten). Het bestuur beoordeelt de situatie en beslist de tuchtmaatregel die aan het betrokken lid zal voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het gesanctioneerde lid ter kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht.

Deze sanctie is onaanvechtbaar.

OVERMACHT

In geval van overmacht, behoudt Giants  vzw zich het recht voor om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de lessen te annuleren. Inschrijvingsgelden zullen in deze gevallen niet terugbetaald worden en blijven persoonlijk en niet overdraagbaar.
Overmacht betekent elke externe en onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de verbintenis onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar van de verbintenis kan verweten worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
a) Natuurrampen, overstromingen, droogte, aardbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen;
b) Epidemieën en pandemieën (met inbegrip van uitbraken van overdraagbare ziekten en volksgezondsheidscrisissen) die hetzij wel of niet als dusdanig geïdentificeerd, verklaard of aanvaard zijn onder de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving;
c) Terroristische aanvallen, burgeroorlog, burgerlijke commotie, burgerlijke onrust, burgerprotesten, rellen, oorlog, dreiging tot of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, het opleggen van sancties, embargo of het verbreken van diplomatieke relaties, brand, storingen van de communicatielijnen of elektriciteit, of andere rampen;
d) Ondermijning van de rechtsorde voor een periode langer dan 48u waarbij de normale gang van zaken en activiteiten niet kan doorgaan;

 

AFSLUITER

De leerlingen en de ouders van de minderjarigen geven met het akkoord van dit reglement hun toestemming om afbeeldingen en video’s waarvan hun kind een deel uit maakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van de VZW Giants Dansschool.

Het bestuur van de VZW Giants Dansschool kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen en/of de ouders, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar.

Leden, maar ook ouders, die door hun gedrag of uitlatingen de goede werking en het doel van de VZW Giants Dansschool in gedrang brengen kunnen gesanctioneerd worden.

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.

bottom of page